Pobierz instrukcję

780 - GPS HADES

Podaj imię:              
Podaj adres email:  Zaznacz wszystkie zgody

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.enexus.pl jest firma Nexus Jarosław Gaładyk, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 69/77, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8262180295, REGON: 146175462

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, kontaktując się z Nexus następującymi sposobami:
•pod adresem e-mail: sklep@enexus.pl lub nexus.biznes@gmail.com;
•telefonicznie pod numerem: 730-307-553;
•pisemnie pod adresem: Nexus Jarosław Gaładyk, ul. Wólczyńskiej 69/77, 01-931 Warszawa;

Dane osobowe są przetwarzane przez Nexus w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Nexus. Dane w tym celu będziemy przetwarzać dopóki użytkownik nie zgłosi sprzeciwu o którym mowa w pkt. 4 ust 7 lit. d. Wykorzystujemy ww. dane w celach:
a) marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenie analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia profilu dopasowanego pod kątem produktów lub usług którymi użytkownik może być zainteresowany);
b) kontaktowania się z użytkownikiem, po uprzednim wyrażeniu na to zgody, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności poprzez e-mail lub telefon;
c) obsługi reklamacji, obsługi zgłoszonych problemów technicznych, obsługi zwrotu towarów w przypadku, gdy użytkownik złoży reklamację lub prześle zgłoszenie reklamacyjne lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
d) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o dobrowolną zgodę wyrażoną przez użytkownika. Dane te Nexus będzie przetwarzać do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika. Zgodę można odwołać w każdej chwili, a nadto użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych;
e) badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług;
e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych;
f) zapewnienia obsługi usług płatniczych
g) prowadzenia analiz statystycznych

1. Każda osoba fizyczna ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie jej dane są przetwarzane przez Administratora, jak również ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nadto osoba ta ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody wywołuje efekt od momentu otrzymania przez Administratora oświadczenia o cofnięciu zgody.
2. Każda osoba fizyczna ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy: a) jego dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane przez Nexus lub w inny sposób przetwarzane; b) zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; c) wniesie sprzeciw, o którym mowa w pkt. 7 i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub gdy jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
3. Każda osoba fizyczna może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli według niej, jej dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe. Wówczas do czasu rozpatrzenia żądania sprostowania danych Nexus nie będzie przetwarzać tych danych.Pobierz bez podawania email'a